Rozeznanie rynku


Projekt „​Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”
 

 

Rozeznanie rynku na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Lp. Nazwa zamówienia Dokumentacja Termin Wyjaśnienia Wynik
1. Prace przygotowawcze - Koncepcja realizacji projektu - 1 szt.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

od: 4.01.2018r.
do: 11.01.2018r.
(godz.15.00)

Pytanie: "Czy w rozdziale III pkt. 3 SIWZ Zamawiający celowo umożliwił składanie ofert częściowych? Jeśli tak, to w jakich częściach należy składać ofertę?"  

 

Odpowiedź: Udzielając wyjaśnienia na pytanie zadane 3 stycznia 2018, Zamawiający informuje, że w rozdz. III pkt. 3 SIWZ jest błąd. Zamawiający nie przewiduje podziału na części.

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć: 10 000,00 zł. netto
(12 300,00 zł. brutto)

 

Wybrano wykonawcę: BK Jacek Osowski, ul. Kwiatowa 40B, 05-126, Nieporęt, NIP: 125-020-99-83

 

Cena: 9 000,00 zł. netto (11 070,00 zł. brutto)

WYKONAWCA NIE PODPISAŁ UMOWY

 

Wybrano wykonawcę II w kolejności ofert: Pracownia G-13, Małgorzata Skweres-Kuchta, ul. Jeziorna 21, 77-141 Borzytuchom, NIP: 842-163-88-79

 

Cena: 10 000,00 zł. netto (12 300,00 zł. brutto)

2.

Wartości niematerialne i prawne - Zaprojektowanie i wykonanie systemu aplikowania i sprawozdawczości (genarator wniosków aplikacyjnych / sprawozdawczych) - 1 szt.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

od: 20.02.2019r.
do: 28.02.2019r.
(godz.09.00)
brak

Zamawiający zamierza przeznaczyć: 50 000,00 zł. netto
(61 500,00 zł. brutto)

 

Wybrano wykonawcę: Plocman Sp. z o.o, ul. Dworcowa 18, 09-410, Płock, NIP: 7741216731
KRS: 0000134404

 

Cena: 49 750,00 zł. netto (61 192,50 zł. brutto)

 

Dokonano autokorekty oznaczeń w nagłówku.
Wzór do pobrania tutaj.

3.

Dostawa sprzętu IT/ICT dla projektu 
pn. "​Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie 
śląsko-opolskim"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 8a

Załącznik 9 

od: 22.02.2019r.
do: 28.02.2019r.
(godz.10.00)

Link do ogłoszenia:

 

Pytanie1

Postępowanie nierozstrzygnięte-brak ofert spełniających wymogi SIWZ

WYKONAWCA NIEPRAWIDŁOWO WYLICZYŁ WARTOŚĆ PODATKU VAT.

4. Promocja projektu - Informacja i promocja

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

od: 26.02.2019r.
do: 05.03.2019r.
(godz.10.00)
brak

Zamawiający zamierza przeznaczyć: 29 400,00 zł. netto
(36 162,00 zł. brutto)

 

Wybrano wykonawcę: Agencja Reklamowa Skuteczni
ul. Przemysłowa 20 lok. 22, 09-400 Płock, 
NIP: 774-284-85-16

 

Cena: 29 000,00 zł. netto (35 670,00 zł. brutto)

Dokonano autokorekty oznaczeń w nagłówku.
Wzór do pobrania tutaj.

5. Dostawa sprzętu IT/ICT dla projektu 
pn. "​Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie 
śląsko-opolskim" - 2-gie postępowanie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 8a

Załącznik 9

Załącznik 9 - poprawiony

od: 01.03.2019r.
do: 08.03.2019r.
(godz.10.00)

Uwaga zmiana!

od: 01.03.2019r.
do: 11.03.2019r.
(godz.10.00)

Link do ogłoszenia:

Pytanie 1

Pytanie 2

Postępowanie nierozstrzygnięte-brak ofert spełniających wymogi SIWZ

ZAOFEROWANY LAPTOP/TABLET NIE SPEŁNIA WYMOGÓW SIWZ W ZAKRESIE TAKTOWANIA PROCESORA ORAZ WIELKOŚCI MATRYCY, BRAK KLAWIATURY W OFERCIE, NIEWŁAŚCIWA ILOŚĆ PORTÓW W SWITCH, BRAK ZŁĄCZA HDMI W LAPTOPIE.

6. Wartości niematerialne i prawne - Zaprojektowanie i wykonanie ogólnodostępnej platformy e-learning - 1 szt.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

od: 07.03.2019r.
do: 15.03.2019r.
(godz.10.00)

Dokonano autokorekty oznaczeń w nagłówku.
Wzór do pobrania tutaj.

Zamawiający zamierza przeznaczyć: 50 000,00 zł. netto
(61 500,00 zł. brutto)

 

Wybrano wykonawcę: FIRMA CRONIT USŁUGI INFORMATYCZNE CEZARY KOZŁOWSKI
ul. Chabrowa 38, 09-230 Bielsk
NIP: 774-28-82-996, REGON: 368530655

 

Cena: 49 500,00 zł. netto (60 885,00 zł. brutto)

7. Szkolenia personelu - Szkolenia personelu projektu (Instruktorów) pn. "​Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 8a

Załącznik 8b

Załącznik 8c

Załącznik 9

od: 07.03.2019r.
do: 18.03.2019r.
(godz.10.00)

Dokonano autokorekty oznaczeń w nagłówku.
Wzór do pobrania tutaj.

Zamawiający zamierza przeznaczyć: 48 000,00 zł. netto 
(59 040,00 zł. brutto)

 

Wybrano wykonawcę: Red Ocean sp.k, ul. Ks. Piotra Skargi 61 lok. U1A3, 03-516 Warszawa
NIP: 524-280-45-03

 

Cena: 58 641,48 zł. netto (58 641,48 zł. brutto)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

WYKONAWCA NIE PODPISAŁ UMOWY

 

Wybrano wykonawcę: Red Code Sp. k, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10 lok. b6, 81-383 Gdynia

 

Cena: 47 500,00 zł. netto (58 425,00 zł. brutto)
 

8. Wartości niematerialne lub prawne - Zakup narzędzia warstwy programowej do zabezpieczenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

od: 11.03.2019r.
do: 18.03.2019r.
(godz.11.00)

Dokonano autokorekty oznaczeń w nagłówku.
Wzór do pobrania tutaj.

Zamawiający zamierza przeznaczyć: 3 000,00 zł. netto
(3 690,00 zł. brutto)

 

Wybrano wykonawcę: Wireless Wojciech Gromny
ul. Sengera "Cichego" 10 lok. 2A, 02-790 Warszawa
NIP: 951-141-85-21

 

Cena: 3 505,50 zł. netto (3 505,50 zł. brutto)
Wykonawca nie jest płatnikiem VAT

9.          
10.          
11.          
..          

 

Regulamin udzielania zamówień

 

 

Konkurs na wybór Ekspertów dokonujących oceny wniosków o przyznanie Mikrograntów

 

Lp. Nazwa stanowiska Dokumentacja Termin Wynik
1.

Ekspert oceny formalnej 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(1F-SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Termin składania ofert:

od 11.03.2019 r.
do 19.03.2019 r. godz. 10.00

Podpisano umowę
2.

Ekspert oceny formalnej 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(2F-SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Termin składania ofert:

od 11.03.2019 r.
do 19.03.2019 r. godz. 10.00

 

Podpisano umowę
3.

Ekspert oceny merytorycznej 1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(1M-SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Termin składania ofert:

od 11.03.2019 r.
do 19.03.2019 r. godz. 10.00

 

Podpisano umowę
4.

Ekspert oceny merytorycznej 2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(2M-SIWZ)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Załącznik 9

Załącznik 10

Załącznik 11

Termin składania ofert:

od 11.03.2019 r.
do 19.03.2019 r. godz. 10.00

 

Podpisano umowę