Projekty

Aktualnie Fundacja jest zaangażowana w następujące projekty współfinansowane ze środków UE:

 

 1. „Zainwestuj w odnawialne źródła energii! Energetyka odnawialna w gminach Iłów i Słubice” realizowanego przez Gminę Iłów w partnerstwie z Gminą Słubice, Fundacją Euro Nation, OSP w Iłowie i OSP w Słubicach współfinansowanego ze środków RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Priorytetu IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną “, Działania 4.1 „Odnawialne źródła energii (OZE)“.

  Projekt przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie łącznie 192 instalacji OZE (fotowoltaika: 102 szt., pompy ciepła: 59 szt., kolektory solarne: 31 szt.) na terenie Gmin Iłów i Słubice, w tym wyposażenie 71 gospodarstw i 21 budynków gminnych w Iłowie, a także 29 gospodarstw domowych, 1 parafii oraz 10 budynków gminnych w Słubicach. Nie mniej niż 20% użytkowników końcowych tj. 48 na terenie Iłowa i 12 w Słubicach (razem 60) otrzyma dofinansowanie na instalację, która składa się z co najmniej dwóch rodzajów instalacji OZE. 

  Wartość projektu: 7 054 911,00 zł.
  Fiszka informacyjna do pobrania pod tym linkiem


   
 2. "Partnerstwo na rzecz e-integracji w makroregionie śląsko-opolskim” z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

  Celem ogólnym projektu jest zorganizowanie w 24 miesiące 12 konkursów grantowych umożliwiających 70 grantobiorcom (w tym JST lub JST w partnerstwie z NGO) przeprowadzenie działań szkoleniowych na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych 18 750 dorosłych osób z grupy docelowej projektu z makroregionu śląsko-opolskiego. Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia to osoby fizyczne (które ukończyły 25. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.  

  Wartość całkowita projektu: 11 608 128,00 zł. 
  Fiszka informacyjna do pobrania pod tym linkiem
  Zgłoszenie na szkolenie akredytacyjne dla Instruktorów (UWAGA! Liczba miejsc ograniczona)

   
 3. Fundacja Euro Nation wspiera samorządy w ramach programu WIFI4EU. Więcej na ten temat pod oficjalnym adresem: https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home oraz w prezentacji dostepnej w języku polskim po kliknięciu tutaj.